Wykwalifikowane Wielkopolanki

Projekt „Wykwalifikowane Wielkopolanki

efs_samorzad_kolor

Realizowany przez Marlena Iskierka Szkolenia Advice w partnerstwie z Fundacją Inicjowania Rozwoju Społecznego oraz Europejską Grupę Szkoleniowo-Doradczą sp. z o.o. oferuje:

 • Warsztaty kompetencji miękkich – 84 godzin grupowych (12h/UP/grupę dla 7 grup),
 • Poradnictwo zawodowe i przygotowanie IPD – 350 godzin indywidualnych (5h/UP),
 • Trening aktywności zawodowej i przedsiębiorczości – 154 godzin grupowych (22h/UP/grupę dla 7 grup),
 • Szkolenia zawodowe z branż zidentyfikowanych jako branże o największym potencjale rozwojowym i/lub branż strategicznych dla danego regionu (w ramach smart specialisation) i/lub branż, które zostaną określone jako przyszłościowe/rozwojowe/strategiczne dla regionalnego rynku pracy w badaniach prowadzonych przez Wielkopolskie Obserwatorium Rynku Pracy i/lub – zawodów deficytowych wynikających z badań PUP – dobierane po ustaleniu IPD przed doradcę zawodowego przy uwzględnieniu sytuacji na lokalnym RP oraz indywidualnych predyspozycji – liczba godzin kursu zależna od zakresu tematycznego dobrego szkolenia. Szkolenia kończące się certyfikatem. Przysługuje stypendium szkoleniowe w wysokości 8,54 zł za godzinę szkoleniową.
 • Staże zawodowerealizowane przez 6 miesięcy, Uczestniczkom przysługiwać będzie stypendium stażowe w wysokości 1400 zł, staże realizowane będą zgodnie ze Standardami Europejskiej Ramy Jakości Praktyk i Staży,
 • Pośrednictwo pracy280 godzin zajęć indywidualnych (4h/UP).

celem projektu jest: Wzrost poziomu aktywności zawodowej i społecznej u 70 kobiet powyżej 29 roku życia, bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo (w okresie od 01.01.2017 do 31.07.2018) z wiejskich obszarów funkcjonalnych wymagających wsparcia procesów rozwojowych Województwa Wielkopolskiego.

Grupa docelowa stanowi 70 kobiet osób w wieku od 30 do 74 roku życia, bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo zamieszkałych na terenach wiejskich obszarów funkcjonalnych wymagających wsparcia procesów rozwojowych Województwa Wielkopolskiego:

 • Osoby bezrobotne – 39 osób (56%).
 • Osoby bierne zawodowo – 31 osób (44%)
 • Osoby długotrwale bezrobotne – 7 osób (10%)
 • Osoby niepełnosprawne – 7 osób (10%); wady wzroku oraz słuchu lub inne
 • Osoby i niskich kwalifikacjach (z wykształceniem do poziomu ISCED 3) – 7 osób (10%)
 • Osoby w wieku od 50 roku życia – 14 osób (20%)
 • Osoby zamieszkałe na terenach wiejskich obszarów funkcjonalnych wymagających wsparcia procesów rozwojowych Województwa Wielkopolskiego – 70 osób (100%).

Wartość projektu: 1 584 811,20 zł.

Wkład funduszy europejskich w projekcie: 85% wartości projektu

Planowane efekty:

– Wsparcie wiejskich obszarów funkcjonalnych,

– wzrost świadomości dotyczącej konieczności równego podziału obowiązków domowych i konieczności aktywnego udziału Kobiet w rynku pracy

– wzrost kompetencji społeczny i wiary we własne siły Uczestniczek

– nabycie teoretycznych i praktycznych umiejętności wykonywania zawodu

– redukcja bezrobocia w regionie poprzez podjęcie zatrudnienie przez min 31 kobiet

Harmonogram:

a) Rekrutacja: styczeń – marzec 2017 r.,
b) warsztaty kompetencji miękkich: luty – kwiecień 2017 r.
c) Poradnictwo zawodowe i przygotowanie IPD: kwiecień – czerwiec 2017 r.
d) Trening aktywności zawodowej i przedsiębiorczości: lipiec – sierpień 2017 r.
e) Szkolenia zawodowe: sierpień 2017 – marzec 2018 r.
f) Staże zawodowe: sierpień 2017 – czerwiec 2018 r.
g) pośrednictwo zawodowe: sierpień 2017 – lipiec 2018 r.

Udział w projekcie jest bezpłatny!

Zapewniamy profesjonalne szkolenia z zapewnieniem stypendium szkoleniowego, udział w płatnym stażu, materiały szkoleniowe, catering, zwrot kosztów dojazdu, oraz wsparcie najlepszych specjalistów!

Biuro projektu:

Hoża 1 (niedaleko skrzyżowania Bukowska-Grochowska/Szpitalna),
60-591 Poznań

t: 530 761 120

mail: wykwalifikowane-wielkopolanki@szkolenia-advice.pl

www.szkolenia-advice.pl/wykwalifikowane-wielkopolanki

DOKUMENTY:

BĄDŹ AKTYWNA, ZGŁOŚ SIĘ DO NAS JUŻ DZIŚ!

Reklamy